Program

Lečenje narkomanije

Problem narkomanije je veoma kompleksan. U suštini radi se o teškoj hroničnoj bolesti koja zahteva stručnu medicinsku pomoć.

U osnovi radi se o hroničnoj bolesti mozga koji se menja i u morfološkom i funkcionalnom smislu, tako da je neophodno uspostavljanje potpune apstinencije, adekvatna medikamentozna terapija koja će pomoći pacijentu da prevziđe apstinencijalnu krizu, da se psihički stabilizuje i da se mozak ubrzano oporavlja.

Zatim, tako izmenjen mozak menja proces mišljenja, rasuđivanja, donošenja zaključaka, što dovodi do pogrešnih uverenja, stavova i pogleda na realnost. Ove posledice ne iščezavaju prostim oporavkom mozga. Neophodan je adekvatan psihoterapijski pristup koji će pacijentu pomoći da prepozna i prevaziđe svoje zablude i predrasude.

Takođe, izmenjen mozak, pogrešna percepcija realnosti, izmenjeno rasuđivanje, menjaju i ponašanje pacijenta. Formira se čitav niz štetnih navika (destruktivnih i autodestruktivnih) koje su uporne i opstaju nakon prestanka unošenja droge. Iz tog razloga neophodna je stručna pomoć u menjanju loših navika i formiranju jednog novog zdravog životnog stila.
Izmenjeno rasuđivanje, stavovi, neadekvatno ponašanje ostavljaju traga i na socijalne kontakte, pre svega unutar porodice, a onda i prema drugim bliskim osobama u okruženju. Dolazi do neadekvatne komunikacije, gubitka poverenja, izbegavanja i okretanja ka osobama sličnog problema. Narkomanija tako prevazilazi okvire pojedinca i postaje problem okoline i šireg društva. U narkomaniji stradaju i porodica i bliski ljudi, tako da je neophodno da i oni budu uključeni u proces lečenja, kako bi i oni prevazišli lične traume, a i naučili kako da pomognu pacijentu u njegovom oporavku.

Detoksikacija (bolnička)

*plaćanje u dinarskoj protuvrednosti

195 eura/dan

Detoksikacija (dnevnobolnička)

*plaćanje u dinarskoj protuvrednosti

100 eura/dan

Detoksikacija (ambulantna)

*plaćanje u dinarskoj protuvrednosti

60 eura/dan

Na kraju, ali ne manje bitno, da bi se nastale promene tokom lečenja stabilizovale neophodno je poraditi i na profesionalno rehabilitaciji u smislu nastavka školovanja ili pronalaženja zaposlenja. Sve u cilju da pacijent postane produktivan član društva, da prihvati svoju novu ulogu i da bude prihvaćen od svoje okoline, jer je to onda jedina garancija da se bolest neće vratiti.

Pacijent mora da zavoli svoj „novi život“ da se u njemu oseća komforno kako bi ga sačuvao u budućnosti. Iz svega navedenog se vidi da je lečenje dugotrajan i zahtevan proces i da je neophodna potpuna posvećenost rešavanju problema. Sa druge strane pozitivan ishod lečenja je izvestan ukoliko se ispoštuju sve navedene zakonitosti, jer ne postoji niti jedan medicinski, psihološki ili socijalni razlog da tako ne bude.

Narkomanija je izlečiva, ako ti to želiš!

Drugi programi i usluge

Lečenje alkoholizma

Alkoholizam je najrasprostranjenija bolest zavisnosti (10-15 % odrasle populacije) i u značajnoj meri utiče na povećanu smrtnost stanovništva.

Ako se zloupotreba alkohola upražnjava često i duži vremenski period, dolazi do razvoja zavisnosti. Pod zavisnošću podrazumevamo da se pojedinac nalazi u bolesnom odnosu prema alkoholu i da ne može više da kontroliše upotrebu alkohola. Takvoj osobi alkohol je potreban kako bi održala telesnu i duševnu ravnotežu.
Najprikladnija definicija alkoholizma bi glasila: „Alkoholizam je svako ponovljeno pijenje alkohola, bez obzira na količinu i učestalost koje stvara određene probleme i teškoće (zdravstvene i/ili socijalne), znak je alkoholizma i zahteva stručnu pomoć.“

Pročitajte više

Odvikavanje od pušenja

Šteta koju pušenje nanosi ljudskom telu je višestruka. Ono utiče na čovekovo zdravlje u celini, a odgovorno je za nastanak velikog broja oboljenja.

Najčešća oboljenja u vezi sa pušenjem su: širok spektar kancerogenih oboljenja, srčanih oboljenja, infarkta, komplikacija u trudnoći, hronične opstruktivne pulmonalne bolesti (COPD), i mnogih drugih bolesti. Pušenje je povezano sa kancerima usta, pharynx, larynx, esophagus, stomaka, cervix, pankreasa, bubrega, urethra and bladder. Stopa smrtnosti od raka kod pušača je dva puta veća nego kod nepušača, a među teškim pušačima, ta stopa je i do četiri puta veća.

Pročitajte više

Zavisnost od kocke

Kockanje samo po sebi nije društveni poremećaj, nego to postaje onda kada prestane da bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi.

1. Preokupiranost – osoba često misli o kockanju, bez obzira na to da li se radi o prošlom, budućem ili zamišljenom kockanju
2. Tolerancija (podnošenje) – kao i sa tolerancijom na psihoaktivne supstance, osoba pravi sve veće ili sve češće uloge kako bi doživela isto “uzbuđenje”
3. Povlačenje, odustajanje – osećaj uznemirenosti ili razdražljivosti povezan sa pokušajima da se prekine ili smanji kockanje
4. Bežanje od problema – osoba se kocka da popravi raspoloženje ili pobegne od problema
5. Navaljivanje – osoba pokušava da povrati gubitke na kocki sa još više kockanja
6. Laganje – osoba pokušava da prikrije razmere svog kockanja laganjem porodice, prijatelja ili terapeuta
7. Gubitak kontrole – osoba bezuspešno pokušava da smanji kockanje
8. Nelegalne radnje – osoba krši zakon sa ciljem da dođe do novca potrebnog za kockanje ili povrati novac izgubljen na kocki. Ovo može uključivati dela krađe, pronevere, prevare ili falsifikovanja
9. Rizikovanje odnosa sa značajnim ljudima – osoba nastavlja sa kockanjem uprkos riziku da izgubi partnera, posao ili drugu značajnu priliku
10. Vraćanje dugova – osoba se okreće porodici, prijateljima ili trećoj osobi za finansijsku pomoć za otplaćivanje dugova nastalih kockanjem

Pročitajte više

Zavisnost od interneta

U poslednjih deceniju-dve broj zavisnika od interneta je u porastu. Procenjuje se da svaki osmi korisnik interneta ima neke od znakova zavisnosti od interneta.

Bolnica Vita pruža stručnu pomoć i sve potrebne informacije ljudima kojima je potrebno lečenje zavisnosti od interneta. Lečenje obuhvata individualnu i porodičnu psihoterapiju i zasniva se na primeni najsavremenijih tehnika i metoda sistemske porodične i kognitivno bihejvioralne terapije.
Takođe, u bolnici Vita pružamo usluge edukacije i savetovanja u vezi sa problemima koje upotreba interneta donosi, kao što su: suočavanje sa sajber-aferama, zavisnost od pornografije, zavisnost od video igara, kompulsivna kupovina preko interneta. Roditelji mogu dobiti sve potrebne informacije oko bezbednog korišćenja kompjutera i interneta za svoju decu.
Važno je istaći da, pored svega navedenog, pružamo stručnu pomoć u vezi sa problemima koji su Vas doveli ili Vas mogu dovesti do zavisnosti od interneta, kao što su: ansioznost, depresija, socijalne fobije, problematično pijenje, kockanje ili korišćenje psihoaktivnih supstanci, kao i drugi zdravstveni problemi.

Pročitajte više

Zavisnost od lekova

Poslednjih godina zavisnost od lekova postaje sve učestaliji problem. Najčešće počinje kao vid upotrebe u svrhe lečenja, prerasta u zloupotrebu, a potom i u zavisnost. Podaci sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govore da svaka četvrta ili peta osoba starosti između 20 i 25 godina povremeno ili svakodnevno uzima neki od lekova iz grupe sedativa. U Srbiji se godišnje proda oko 7 miliona pakovanja lekova za smirenje. Podaci govore u prilog tome da su žene nešto podložnije razvoju zavisnosti od lekova, često kao posledice zloupotrebe zbog lečenja neke druge bolesti. Lekovi se često koriste kao „prva pomoć“, legitimni su i legalni, društveno prihvatljiviji od alkohola i droga, te problem zbog zloupotrebe lekova može duže ostati nezapažen ili mu se ne pridaje toliki značaj.

Pročitajte više

Depresija, anksioznost i psihijatrijski poremećaji

Depresija je bolest raspoloženja koja zahvata i telo i misli. To nije trenutno i prolazno neraspoloženje ili bezvoljnost, već medicinski pojam koji zahteva lečenje i adekvatan pristup.

Depresija se može javiti i nevezano za neke događaje koji bi bili potencijalni okidači za ispoljavanje depresivne simptomatologije. Međutim, isto tako se depresija može i javiti posledično.

Na primer, izloženost hroničnom stresu menja funkciju i građu mozga i mnoge se depresije mogu objasniti akumulacijom štetnog delovanja stresa. I tu konstitucija ima važnu ulogu jer određuje pod kojim teretom i nakon koliko vremena će se psihički sistem slomiti.

Strepnja i različiti strahovi znak su anksioznih poremećaja. Strah i strepnja oduvek su postojali i oni su važan deo ljudskog postojanja. Normalni strahovi i strepnje pomažu nam da izbegnemo neugodne i opasne situacije i stoga imaju „signalnu“ odnosno „alarmnu“ ili pak „adaptivnu“ (prilagodljivu) funkciju.

Kada strahovi i strepnje počinju dominirati i upravljati nečijim životom, kada ometaju porodični, društveni i poslovni život, tada govorimo o anksioznim poremećajima. Kada dođe do ovog poremećaja, osoba živi u napetom iščekivanju da će se nešto strašno dogoditi. Crne misli i zabrinutost guše radost življenja.

Savremeni način života (stalna izloženost stresu, pritisku, svakodnevnim obavezama, prevelikom broju informacija; nestabilne socio-ekonomske prilike i dr.) može uticati na mentalno zdravlje ljudi. Poslednjih godina primećen je trend porasta različitih mentalnih poremećaja.

Pročitajte više

Promene u ponašanju kod adolescenata

Problemi prilagođavanja u školi, problemi u učenju, loša komunikacija sa članovima porodice (od izolovanosti do agresivnosti), zloupotreba alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, preterano korišćenje interneta (video igara, društvenih mreža i sl.), samo su neke od promena u ponašanju u adolescenciji koje mogu naneti nesagledive posledice adolescentima i članovima njihovih porodica.

Težina ovih promena meri se perzistentnošću prilikom pokušaja njihovog rešavanja.

Stoga je rešavanju ovakvih problema potrebno pristupiti na svim nivoima, što često obuhvata psihoterapijski rad sa adolescentom, ali i njegovom porodicom. Nekada je u rešavanju datog poremećaja neophodno uvesti i odgovarajuću medikamentoznu terapiju.

U bolnici Vita, najbolji rezultati se postižu kroz kontinuirani individualni ili grupni tretman adolescenta i porodice.

Pročitajte više

Dodatne usluge

U ostale usluge koje pružamo spada:

 • davanje Depo injekcije Esperala
 • davanje Depo injekcije Nalorexa
 • ugrađivanje implanta Nalorexa
 • dijagnostika zavisnosti
 • porodična i grupna terapija
 • savetovanje i konsultacije
 • individualni razgovori
 • lekarski/specijalistički pregledi
 • urinsko testiranje

Bolesti zavisnosti predstavljaju sociopatološki fenomen koji karakterišu, kao bolest, pre svega fizička ili psihička, ili psihička i fizička zavisnost, nastale kao posledica ponovnog i čestog unošenja u organizam prirodnih ili veštačkih psihoaktivnih supstanci (PAS). Rezultat ovakvog unošenja PAS u organizam je njegovo adaptiranje na njih, tako da one postaju sastavni deo metabolizma i javlja se određeni oblik zavisnosti.

Pod drogom se podrazumeva svaka supstanca biljnog ili sintetičkog porekla koja, kada se unese u organizam, može da modifikuje jednu ili više njegovih funkcija i da nakon ponovljene upotrebe dovede do stvaranja psihičke i/ili fizičke zavisnosti.

Brojne su predrasude vezane za bolest zavisnosti, od toga da to i nije bolest nego nečiji izbor, da lečenje nije ni potrebna, nego “prevaspitanje” i izolacija, do toga da je neizlečiva bolest. I jedno i drugo mišljenje je pogrešno i štetno.

Zavisnost, tj. adikcija jeste bolest i pacijentu je neophodna stručna lekarska pomoć. Pokušaji improvizacije i samolečenja u najvećem broju slučajeva završavaju recidivom i povratkom u bolest, na taj način se gubi dragoceno vreme, a posledice bivaju sve teže. Sa druge strane, svi imaju šansu da uspešno prevaziđu zavisnost uz ličnu odluku, podršku porodice i adekvatnu stručnu pomoć.

Lečenje jeste dugotrajan i zahtevan proces ali je pozitivan ishod izvestan ukoliko se pacijent i porodica pridržavaju strogih pravila i principa lečenja.

Usluge

koje pružamo u okviru lečenja narkomanije

Bezbolna detoksikacija organizma - u uslovima intezivne nege, dnevne bolnice ili ambulante

Ambulantni pregledi i konsultacije

Porodična terapija

Produženi bolnički boravak - stabilizacija u kontrolisanim terapijskim uslovima

Grupna i individualna psihoterapijska podrška

Antagonist opijata (Nalorex) sa produženim dejstvom

Buprenorfin (Subotex) program održavanja stabilnog stanja

Dijagnostika zavisnosti

Urinsko testiranja na prisustvo PAS (psihoaktivne supstance)

Savetovanje i konsultacije

Narkomanija

Preporučeni programi lečenja

Godišnji program lečenja – najefikasniji program lečenja ustanove koji u potpunosti prati sve zakonitosti oporavka od bolesti zavisnosti.

Bolničko lečenje (preporuka) – detoksikacija i stabilizacija pacijenta u bolničkim uslovima pod kontrolom tima bolnice. Bezbednije i komfornije za pacijenta, manje stresno za porodicu. Za određeni broj pacijenata jedini efikasan način za uspostavljanje apstinencije i stabilizaciju.

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Faza I lečenja – detoksikacija
Detoksikacija od heroina – trajanje min. 7 dana
Detoksikacija od metadona, buprenorfina – trajanje 10-14 dana

Faza II lečenja- bolnička psihofizička stabilizacija
Produženi stacionarni boravak od 7 – 21 dan nakon detoksikacije.
Intezivan psihoterapijski program u stacionarnim uslovima, koji pomaže pacijentu da se u bezbednim uslovima psihofizički stabilizuje, distancira od PAS i motiviše za nastavak borbe protiv bolesti.

Faza III lečenja – dnevna bolnica – porodična terapija
Trajanje ove faze lečenja je 4-6 nedelja u zavisnosti od napredovanja i postignutih rezultata pacijenta.

Ovaj deo terapije podrazumeva zajednički svakodnevni dolazak pacijenta i saradnika u lečenju u bolnicu (ponedeljak-petak) ili min. 3 puta nedeljno sa ciljem održavanja stabilnog stanja pacijenta, rešavanja porodičnih problema proisteklih iz bolesti zavisnosti, kao i osnaživanja pacijenta i članova porodice za dalji nastavak borbe protiv bolesti.

Alternativa:
Individualni psihoterapijski program

Faza IV lečenja – produžena grupna ili individualna terapija
Trajanje ove faze lečenja zavisi od postignutih rezultata pacijenta i postoje značajne individualne razlike.

Preporučeni (uslovni) vremenski okvir je godinu dana.

Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na grupne/individualne terapijske razgovore sa saradnikom u lečenju 1 put nedeljno (posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana…), sa ciljem prevencije recidiva, rešavanja preostalih posledica bolesti i potpune resocijalizacije pacijenta.

Tokom svih faza lečenja preporučuje se:

 • simptomatska medikamentozna terapija
 • kao i podrška blokatora Nalorexa (kod zavisnosti od opijata) u vidu tableta, injekcije sa produženim delovanjem od 28 dana ili
 • implanta u trajanju od 3 ili 6 meseci

Moja bolest nije neizlečiva, ali je veoma kompleksna i teška za lečenje. Puno puta sam i sam sebe ubeđivao kako mogu sam da prestanem sa uzimanjem tj. da se izlečim, ali sada vidim da je to skoro nemoguće. Najgore od svega je što ova bolest utiče na moje emocije, mišljenje i ponašanje. To čini samo lečenje dosta teško po mene jer to izgleda kao neki vid borbe bolesti mene samog unutar mojih misli tj. mozga. Najveći problem je u tome što efekat uzimanja ostaje duboko urezan u sećanje pa, iako sada znam da je to bolest, i dalje se javljaju želje za ponovnim uzimanjem i nemiri u mojoj glavi.
Ovo je bolest koja vremenom preuzme kontrolu nad osobom koja od nje boluje, menja ličnost do granica kada se i sama osoba zapita „u šta sam se pretvorio.“ Moja bolest zagarantovano ne donosi ništa dobro, nasuprot, ona me je promenila u osobu koja laže, manipuliše, krade od meni dragih ljudi tj. ljudi za koje znam da me vole. Jedina sigurna stvar kod ove bolesti je smrt u slučaju da osoba koja od nje boluje ne prihvati lečenje ili ne može da se leči iz bilo kojih razloga. Meni je drago da imam dobre saradnike i sve uslove za uspešno lečenje u Vašoj ustanovi i nadam se da ću pobediti ovo zlo jednom za sva vremena i da ću opet moće da živim normalno i radujem se normalnim stvarima kao i drugi zdravi ljudi.

—Jelena N.

Kad bi me neko pitao sada da mu dam savet o drogama, kontrolisanom uzimanju i sl, mogao bih da mu kažem samo ovo: „Pucaj sebi u glavu, brže je i bezbolnije.“ Zaobilazite narkotike u širokom luku. Za sve u životu postoji rešenje, a narkotici to sigurno nisu. Samo će prolongirati problem, dodajući na njega 1000 novih. Zato glavu gore i samo hrabro koračajte u život, krojite sami svoju sudbinu, a ne da vam je supstance kroje, jer u to odelo nikad nećete ući, a još manje će vam lepo stajati. Meni je ova ustanova pružila novu šansu da ponovo uzmem stvar u svoje ruke i da bez supstance idem kroz život.

—Siniša J.

Kontakt

Pišite, pozovite, dođite

Adresa

Aleksandra Tišme 7
21000 Novi Sad

Radno vreme

Radni dani: 08-20 h
Vikend: 09-15 h

Pratite nas na društvenim mrežama

Bolnica Vita

Centar Vita

15 + 8 =