U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.06., Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno već sedmi put, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja mladih. Ispitivanje je sprovedeno početkom juna 2022. godine na uzorku od 400 mladih starosti od 15 do 30 godina sa teritorije Novog Sada, metodom slučajnog uzorka.

Rezultati su pokazali da je u proseku nešto više od četvrtine ispitanika (njih oko 27%) probalo neku od droga. Od mladih koji su došli u direktan kontakt sa drogom, čak oko 90% njih je taj kontakt imalo sa marihuanom ili nekom drogom iz grupe stimulansa (kokain, amfetamin, ekstazi). Po učestalosti konzumiranja dominira marihuana, koja je zastupljena u čak 51,4% slučajeva, što se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja bolnica Vita na uzorku mladih 15-18 godina gde je marihuana takođe bila dominantna psihoaktivna supstanca sa 53-54% učestalosti konzumiranja. Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga. Tako primećujemo trend češće zloupotrebe kokaina, koji se prema našim podacima nalazi na drugom mestu, iza marihuane (13,5% uzorka), dok je ranijih godina bio ređe zloupotrebljavan i u odnosu na amfetamin, čija je zastupljenost konzumiranja u ovom uzorku 12,8%, kao i od ekstazija koji zastupljen u ovom uzorku  sa procentom učestalosti konzumiranja od 11,8%.

Takođe, podaci da čak 60,7% mladih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge i da je njih 52,3% bilo direktno ponuđeno sa nekom drogom govore i dalje o visokom nivou dostupnosti i sam tim i izloženosti mladih drogama, kao jednom od osnovnih generatora širenja zloupotrebe droge kod mladih.

Jednako tako možemo govoriti i o nedovoljnoj pripremljenosti mladih na ove izazove odrastanja kroz prisustvo brojnih zabluda i predrasuda o drogama. Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijih posledica, da se ona može uzimati kontrolisano i povremeno u „posebnim prilikama“ ili da opravdavaju podele droga na „lake“ i „teške“ u čak 68,8% slučajeva u ovom istraživanju. Slični rezultati su dobijani i prethodnih godina.

Ako bi poredili pojedine rezultate sa nekim od prethodnih istraživanja bolnice Vita kao npr. iz 2019. na istu temu (pročitajte ovde), sa istim starosnim uzorkom, gde je u uzorku mladih njih 74% potvrdilo da poznaje nekoga u svom okruženju ko koristi drogu i gde je drogom direktno ponuđeno 59% mladih iz uzorka, vidimo da ovogodišnji rezultati od 60,7% onih koji poznaju nekoga ili 52,3% direktno ponuđenuh pokazuju iako visok, ipak nešto manji procenat opšte izloženosti mladih drogama. Ovaj pad procenata i razlike možemo dovesti i u kontekst pandemije Covida-19 i perioda generalno smanjenih socijalnih kontakata i prilika za izlaske i druženje mladih u prethodne dve godine. Svakako, pratićemo trendove i u narednom periodu, te i ishode postpandemijskog stanja u ovom kontekstu, kaže Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice „Vita“.

Specijalna bolnica „Vita“ svake godine sprovodi istraživanja na teme rizičnih oblika ponašanja mladih sa posebnim akcentom na zloupotrebu droga, alkohola i kockanja u cilju podizanja svesti o štetnosti i posledicama ovakvih oblika ponašanja.