(istraživanje bolnice Vita iz 2021. godine)

Prosečna osoba zavisna od droga, koja se tokom godinu dana trajanja pandemije javila na lečenje u bolnicu Vita je muškarac, star 34 godine, sa završenom srednjom školom, zaposlen i neoženjen. Iza sebe u proseku ima bar jedan neuspeo pokušaj lečenja, a u problemu je više od 13 godina.

Najčešće su se na lečenje javljali zavisnici od heroina (oko 44 % svih pacijenta zavisnih od droga koji su se javili na lečenje od aprila 2020. do aprila 2021. godine). Pored heroina, kod onih koji su se javljali na lečenje najviše se zloupotrebljavao kokain i lek buprenorfin, dok je upotreba drugih stimulansa, poput amfetamina, kao i marihuane značajno ređi povod javljanja na lečenje. Takođe, uglavnom su to osobe koje potiču iz kompletnih porodica.

Dalje, po njihovim iskazima nisu imali većih problema u nabavci psihoaktivnih supstanci tokom perioda pandemije, osim u situacijama ograničavanja kretanja uz primetan i određeni rast cena narkotika na ulici, što svakako govori i o većim rizicima njene distribucije. Pacijenti prijavljuju i češću i intenzivniju zloupotrebu alkohola tokom ovog perioda.

 

Razlike u odnosu na sličnu statistiku i profil naših pacijenata od pre nekoliko godina, pored toga što se buprenorfin ranije kod nas nije u toj meri upotrebljavao, pa ni zloupotrebljavao, pacijenti koji su se u protekloj godini javljali na lečenje su u proseku 4 godine stariji i sa nešto više od godinu dana dužim zavisničkim stažom.

Svako prolongiranje odlaska na lečenje zavisnika od droge ostavlja vremenom sve teže posledice, a samim tim čini i izlazak iz problema sve neizvesnijim, te je ključno pravovremeno uočavanje problema i motivisanje pacijenta da potraži stručnu pomoć. Zbog prirode bolesti, kolebljivosti motivacije, najčešće su porodica i najbliže okruženje ti koji pacijenta motivišu i dovode na lečenje.

Droga zbog koje su se zavisnici javili na lečenje od aprila 2020. do aprila 2021. godine

%

heroin

%

stimulansi

%

marihuana

%

buprenofrin

%

metadon