Droge deluju vrlo različito, ponekad čak suprotno. Neke droge u manjim dozama deluju na jedan način, a u većim na potpuno suprotan. Zatim, droge deluju na različite delove mozga u isto vreme.

Zato što se kod zavisnosti radi o hroničnoj (dugotrajnoj) intoksikaciji datom supstancom ili supstancama zbog toga nastaju dugotrajno izmenjeni procesi i promene u funkcionisanju mozga i ostalih organa.

Centralni nervni sistem je sastavljen od mozga i kičmene moždine. Mozak je izgrađen od milijardi nervnih ćelija (neurona) koji međusobno komuniciraju koristeći električne i hemijske signale. Svaki neuron se sastoji od tela ćelije (soma) i nastavaka koji se zovu dendriti (kraći nastavci) i akson (dugački nastavak). Na kraju svakog aksona je završetak (terminal) koji pravi vezu sa drugim neuronom. Veza između dva neurona u mozgu se naziva sinapsa. Neuroni nisu međusobno „slepljeni“, već postoji tanak mikroskopski prostor između dve ćelije, koji nazivamo sinaptička pukotina i koji je bitan deo odvijanja svih hemijskih procesa u mozgu. Na slici ispod su mikroskopom uveličani neuroni.  

Neuroni su jedinstveni zato što mogu slati informacije od mozga do ostalih delova tela. Naš mozak komunicira sa drugim delovima tela tako sto šalje poruke od jednog do drugog neurona, do mišića i organa u telu. Neuroni takođe mogu čuvati informacije. U svakom momentu poruke se prenose neverovatnom brzinom od neurona do neurona. Neuron komunicira sa drugim neuronom na posebnom mestu koje se zove sinapsa, odnosno preko te „pukotine“ između dva neurona. Da bi poslao poruku, neuron oslobađa neurotransmiter (hemikaliju koja se u njemu nalazi) u sinaptičku pukotinu. Odatle, neurotransmiter prolazi kroz mikroskopski prostor između dva neurona i vezuje se za ključna mesta (tzv. receptore, odnosno prijemnike) na sledećem neuronu. Kada se neurotransmiter veže za receptore susednog neurona, on uzrokuju promene u tom neuronu i tako je poruka preneta.

Neuroni komuniciraju međusobno kroz mrežu ćelija koje nauka još uvek proučava. Nauka zna da ovaj složen komunikacioni sistem može biti uništen hemikalijama koje se nalaze u drogama.