(istraživanje bolnice Vita iz 2014. godine na uzorku mladih od 15 do 30 godina)

Mladi su danas u značajnoj meri izloženi drogama tokom odrastanja, što povećava rizik od njihove zloupotrebe. Tako, čak dve trećine njih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko konzumira narkotike, a više od polovne (52%) je bilo direktno ponuđeno nekom od droga – pokazuju rezultati istraživanja, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“ tokom oktobra 2014. godine, u Novom Sadu na slučajnom uzorku od 400 mladih starosti od 15 do 30 godina.

Istovremeno, čak 45% mladih zna gde ili od koga može da se nabavi droga, dok je njih 16% imalo iskustvo sa nekim narkotikom.

Dostupnost psihoaktivnih supstanci mladima predstavlja jedan od najvećih generatora širenja zloupotrebe i problema zavisnosti.

Nasuprot tome, dobra informisanost i ispravnost stavova mladih o drogama predstavljaju osnovu njihove pripremljenosti na ovu vrstu izazova tokom odrastanja – kaže Milan Vlaisavljević, psiholog i direktor bolnice Vita.

Mladi su na žalost i dalje po ovom pitanju nedovoljno pripremljeni, na šta upućuju podaci da čak 71% njih deli drogu na lake i teške, dok njih 39% ima pogrešnu ideju da je drogu moguće uzimati kontrolisano i u posebnim prilikama bez štetnih posledica.

Ovakvi stavovi ukazuju na nedovoljnu kritičnost i distancu prema takozvanim „lakim“ drogama i u značajnoj meri povećavaju rizik za njihovu zloupotrebu – ističe Vlaisavljević

Iako mladi u značajnom procentu (63%) narkomaniju doživljavaju kao izlečivu bolest, u većini slučajeva imaju nerealna očekivanja po pitanju načina rešavanja problema, verujući (njih 54%) da je za izlečenje dovoljna „samo čvrsta volja pojedinca“, bez stručne pomoći.

Ovakav pristup isključuje proaktivan odnos mladih prema nekome ko je u problemu, jer se očekuje da ga „on sam reši“, što u većini slučajeva nije realno – zaključuje Vlaisavljević

Stanje prethodnih godina

Broj mladih koji u svom neposrednom okruženju imaju nekog ko zloupotrebljava drogu se s godinama povećava (65%, nasuprot 57% ili 61% 2012. i 2010. godine) – pokazuju rezultati komparativne analize na osnovu istraživanja koje je po istoj metodologiji i na istu temu radila bolnica Vita 2010. i 2012. godine.

Mladi koji u svom neposrednom okruženju imaju nekoga ko konzumira droge

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Takođe, prisustvo direktne ponude mladih drogom i dalje je visoka i iznosi 52%, što je u prethodnom periodu variralo od 49 do 57 odsto. Na istom nivou kao i 2012. godine (45%), a na nešto nižem nivou u odnosu na 2010. (54%) mladi znaju gde ili od koga mogu da nabave drogu.

Mladi koji znaju gde (od koga) može da se nabavi droga

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Sa druge strane, određene zablude, poput neopravdane podele na “lake” i “teške” droge prisutne su u velikoj meri, kod čak 71% mladih (a u prethodnim godinama 60 – 64 odsto), ali i ideja da se droga može uzimati kontrolisano bez većih štetnih posledica, koju podržava 39% mladih (35% u prošlim istraživanjima).

Mladi sa predrasudom da postoje „lake“ i „teške“ droge

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Mladi sa predrasudom da se droga može uzimati kontrolisano (povremeno i u specijalnim prilikama)

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Od značajnih razlika beležimo i rast nerealnog očekivanja o tome kako se problem narkomanije rešava, gde čak 54% mladih smatra da je za izlečenje dovoljna samo čvrsta volja bez stručne pomoći.

Ovakav stav je u prethodnim istraživanjima podržavalo 42% mladih.

Mladi sa predrasudom da je za rešenje narkomanije dovoljna „čvrsta volja“ bez stručne pomoći

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Mladi sa ispravnim stavom da je narkomanija izlečiva bolest

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine

Mladi koji su bili ponuđeni nekom od droga

%

2010. godine

%

2012. godine

%

2014. godine