+381 (0)21 63 39 812

Informisanost i stavovi roditelja o zloupotrebi droga 2017.

Istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti «Vita» iz Novog Sada tokom juna 2017. godine na uzorku od 307 roditelja srednjoškolaca u Novom Sadu, pokazalo je da  roditelji postaju svesniji ovog rizika odrastanja svoje dece, ali ujedno i potrebu za dodatnim osnaživanjem i boljim nivoom informisanosti roditelja kao preduslovom da se adekvatno odgovori na izazove. Slično istraživanje bolnica „Vita“ je sprovela i 2010. godine.

Prema rečima Milana Vlaisavljevića, direktora bolnice «Vita», dobijeni rezultati i pored pozitivnih trendova i dalje pozivaju na oprez i odlučno angažovanje celokupnog društva, pre svega onih koji učestvuju u obrazovanju i vaspitanju dece jer su generatori širenja problema zloupotrebe droga i dalje prisutni. Poslednjih godina na tržištu se pojavljuje i veliki broj novih droga o kojima se generalno malo zna, a koje mogu da izazovu dramatične posledice. Dobar početak mogli bi biti rezultati koji ukazuju da je zloupotreba droga sve manje tabu tema u porodicama i da raste svest o narkomaniji kao opštem riziku odrastanja u savremenom društvu.

Istraživanje bolnice «Vita» pokazalo je da se 80 odsto ispitanih roditelja trudi da ima aktivnu komunikaciju sa svojom decom na ovu temu, a da svega 6 % roditelja smatra da dete „ne treba opterećivati sa ovim pričama“. Takodje, ohrabruje u odnosu na rezultate iz 2010. godine veći procenat roditelja koji smatraju da je neopravdana podela na „lake i teške“ droge, 65% u odnosu na 44%, veći procenat onh koji smatraju da je narkomanija problem koji se može rešiti 61% u odnosu na 44%, kao i veći procenat onih koji bi u slučaju potrebe potražili stručnu pomoć čak 97% u odnosu na 79% iz 2010 godine.

Za razliku od ovih pozitivnih pomeranja, odredjene predrasude su i dalje prisutne u značajnoj meri, pa tako čak 52% roditelja smatra da narkomanija i nije „prava bolest“ nego više slabost volje i ličnosti, kao i ideja kod 50 % roditelja da je za rešavanje problema potrebna samo „čvrsta volja“

- Posledice ovakvog stava u slučaju pojave problema najčešće jeste neadekvatan pristup rešavanju problema, što dovodi do gubitka vremena i brojnih bezuspešnih pokušaja lečenja – objašnjava Vlaisavljević.

Što se tiče relevantnosti informacija, istraživanje pokazuje da roditelji u visokom procentu prepoznaju npr. izgled ili način kako se zloupotrebljavaju najčešće supstance na našem prostoru, ali da i dalje postoji značajan procenat (43%) roditelja koji imaju nizak stepen preoznavanja jasnih pokazatelja zloupotrebe droga. Takodje, procenat tačnih odgovora značajno opada (10-15%) kada se uvedu neki novi pojmovi ili žargonski izrazi. Ovo nam govori da je roditelje potrebno osnaživati u pravcu funkcionalnijeg znanja i osavremenjivanja informacija koje se prenose.

Kao izvor informacija na ovu temu roditelji najčešće koriste medije, čak 65% (TV/štampa 35,5%, internet 29,5%), dok su stručnjaci ili škola kao izvor informacija prisutni u svega 10%, odnosno 3% slučajeva. Ako tome dodamo i utisak čak 79% roditelja da nema dovoljno preventivnih program, kao i spremnost njih 64% da aktivno učestvuju u njima, jasno je koliko ima prostora i potrebe da se ovakvi programi i organizuju uz aktivnije učešće i značajniju ulogu zdravstvenog i obrazovnog sistema u prenosu relevantnih informacija.

Komikacija roditelja sa decom na temu narkomanijaZastupljenost ispravnih stavova roditelja o narkomaniji 2010 i 2017Predrasude i dalje prisutnePoznavanje jasnih pokazatelja zloupotrebe drogaIzvori informisanja roditelja

 

Kategorija